LT02-JA-20210617-KSAP21-Naveen_Kumar_Kanagaraj_AZ_V1