Upgrade to add your own logo

BS14-JA-20210610-KSAP21-Simon_Aubry_AZ_V1