Upgrade to add your own logo

BS20-ZH-CN-20210621-KSAP21-Guozhang_Wang-BWv1